Chị Nguyễn Thị A

2 tháng vừa qua là 2 tháng nhiều thách thức mang tên Covid-19!
2 tháng với những dao động về tâm lý trong xã hội!
Nhưng 2 tháng ấy cũng chính là CƠ HỘI ĐỂ HỌC SINH VÀ THẦY CÔ EDISON CÙNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ THÍCH ỨNG!!!