Khung thời gian Từ Đến Hoạt động
Buổi sáng 6:45 7:45 Giờ ăn sáng
7:45 8:00 Cirle Time
8:00 8.30 Tiết học số 1
8:35 9:05 Tiết học số 2
9:10 09:40 Tiết học số 3
09:40 9:55 Giờ ra chơi
9:55 10.25 Tiết học số 4
10.30 11:00 Tiết học số 5
Buổi trưa 11:00 11:35 Giờ ăn trưa
11:35 12:50 Giờ nghỉ trưa
Buổi chiều 12:55 13:25 Tiết học số 6
13:30 14:00 Tiết học số 7
14:05 14:35 Tiết học số 8
14:35 14:55 Giờ ăn nhẹ buổi chiều
14:55 15:25 Tiết học số 9
15:30 16:00 Tiết học số 10
16:00 16:45 Học sinh ra về