Khung thời gian Từ Đến Hoạt động
Buổi sáng 7:15 7:35 Giờ ăn sáng
7:35 7:45 Hoạt động đầu ngày
7:45 8.25 Tiết học số 1
8:30 9:10 Tiết học số 2
9:15 09:55 Tiết học số 3
9:55 10.10 Giờ ra chơi
10:10 10:50 Tiết học số 4
10:55 11:35 Tiết học số 5
Buổi trưa 11:35 12:00 Giờ ăn trưa
12:00 12:55 Giờ nghỉ trưa
Buổi chiều 12:55 13:35 Tiết học số 6
13:40 14:20 Tiết học số 7
14:20 14:35 Tiết học số 8
14:35 15:15 Giờ ăn nhẹ buổi chiều
15:20 16:00 Tiết học số 9