EDISON FACES

Vu Hoang Hai

Student of Class 6A1, Edison Schools. Third prize in the competition of “Ambassador for Reading” organized by Hung Yen Province in 2020.

Nguyen Dang Hai

First prize in the competition of designing Periodic table of chemical elements. The competition was initiated by the Ministry of Science and Technology, and the University of Science, Vietnam National University…

Nguyen Xuan Nhat Nguyen

Third prize in the competition of “Ambassador for Reading” organized by Hung Yen Province in 2019.

Nguyen Phuong Linh

Student of Class 8B1, Edison Schools. Third prize in the competition of “Ambassador for Reading” organized by Hung Yen Province in 2020.

Vu Ngoc Quy

First prize in the competition of designing Periodic table of chemical elements. The competition was initiated by the Ministry of Science and Technology, and the University of Science, Vietnam National University…

EDISON SCHOOLS

edisonschools.edu.vn
fb.com/EdisonSchoolsEcopark
Hotline: 096.880.8386 / 0868672386 (Ext.1)

EDISON TRONG TÔI LÀ...

Nguyen Dang Hai

First prize in the competition of designing Periodic table of chemical elements. The competition was initiated by the Ministry of Science and Technology, and the University of Science, Vietnam National University…

MASTER THE CHANGE – LÀM CHỦ SỰ THAY ĐỔI

Các con học sinh yêu quý, Vậy là một năm học có lẽ là đặc biệt nhất trong cuộc đời đi học của các con (và của chính cả các thầy cô nữa) so với từ trước tới nay vừa …

Vu Hoang Hai

Student of Class 6A1, Edison Schools. Third prize in the competition of “Ambassador for Reading” organized by Hung Yen Province in 2020.

Nguyễn Đặng Hải

Giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu, thiết kế bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học”. Cuộc thi do Bộ Khoa học & Công nghệ phát động và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà …

Vũ Ngọc Quý

Giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu, thiết kế bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học”. Cuộc thi do Bộ Khoa học & Công nghệ phát động và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà …

Chị Nguyễn Thị A

2 tháng vừa qua là 2 tháng nhiều thách thức mang tên Covid-19! 2 tháng với những dao động về tâm lý trong xã hội! Nhưng 2 tháng ấy cũng chính là CƠ HỘI ĐỂ HỌC SINH VÀ THẦY CÔ …

OUR PARTNERS